Phân biệt giữa 全部, 全体 và すべて

0
3216

Mặc dù「全部」「全体」và「すべて」 đều có nghĩa là ” toàn bộ”, ” tất cả” nhưng cách sử dụng của chúng lại khác nhau:

1) 全部

– Dùng trong trường hợp có đề cập đến số lượng, giá trị một cách cụ thể.
– Các thứ cùng một thể loại, một tính chất tập hợp lại với nhau.
– Thường dùng nhiều trong các trường hợp nói đến tiền bạc, giá trị được thể hiện bằng số.
– Có thể dùng cho đối tượng người và vật
Ví dụ:
• 植木が全部枯れた。
Tất cả cây trồng đều bị héo.

• 私たちは彼に全部で1000円支払います。
Chúng tôi sẽ trả cho anh ấy tổng cộng là 1000 yên

• 会員全部が反対だ。
Tất cả mọi hội viên đều phản đối

2) 全体

–  Có thể hiểu là tổng thể, không đề cập đến một chủ thể rõ ràng nào.
– Một tập hợp (体全部) được tạo nên từ nhiều thứ, tảng, bộ phận khác nhau, ví dụ như đoàn thể (集団)、bộ phận (部分)
– Có thể được sử dụng như một trạng từ.
Ví dụ:

•  全体の80パーセントが完成しました。
Tổng thể thì đã hoàn thành 80% rồi.

•  社会全体を壊滅させる。
Làm hủy hoại toàn bộ xã hội

• 文章全体の内容を考えてください。
Hãy giải thích nội dung của toàn bộ bài văn

3) 「すべて」

– Các cách sử dụng hầu như đều giống với 「全部」
-「すべて」được dùng trong văn viết còn 「全部」được dùng trong văn nói hằng ngày.
– Phía sau 「すべて」thường đi kèm là một động từ
Ví dụ:

• 床に落ちた書類を全て拾った。
Nhặt lại toàn bộ tài liệu rơi trên sàn nhà

• 在庫はすべて(全部)売り切れた
Các xe tồn kho toàn bộ đã được bán hết.

• 株で失敗して財産をすべて(全部)失った
Vì thua cổ phiếu nên toàn bộ tài sản đã mất trắng.

 

 

 

Bình luận